Contact us

ASHRAYA (Social Welfare & Rehabilitation Centre)
2nd Cross, Ganesha Block, Dinnur Main Road,
R.T. Nagar Post,  Bangalore - 560 032,Karnataka,India

Telephone: +91 80 2333 4515
E-mail: leela@ashraya.biz

 

Enquiry form

  1.